Xây dựng môi trường công ty theo tiêu chí 5S

Cán bộ công nhân viên công ty XUYÊN HÀ VIỆT thực hiện theo tiêu chí 5S để xây dựng một môi trường công ty sạch hơn, đẹp hơn
Untitled-2